Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen 

1. Mama’s Koelkast gevestigd te, Tweede Goudsbloemdwarsstraat 6b, 1015 JZ, Amsterdam 

2. Het Kvk-nummer: 88119181

3. Definities: 

 • a. Opdrachtnemer, is Mama’s Koelkast. 
 • b. Opdrachtgever, is een zakelijke klant die gebruik wenst te 
 • maken van het dienstenaanbod van Mama’s Koelkast. 
 • c. Zakelijke klant, een klant die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf. 
 • d. Consument, een klant die niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf. 
 • e. Offerte, hierin worden o.a. de individuele wensen, de prijs, mogelijkheden, bijzonderheden en uitvoeringsdetails in vastgelegd. 
 • f. Aantal gasten, voorafgaand het opstellen van de offerte dient de opdrachtgever aan te geven hoeveel gasten hij/zij verwacht.
  g. Exclusief cateraar, de catering wordt uitsluitend door Mama’s Koelkast verzorgd, tenzij expliciet anders is overeengekomen met Mama’s Koelkast en opdrachtgever. 
 • h. Reservering, een reservering is in principe 14 dagen geldig, indien er verder geen actie ondernomen wordt vervalt de reservering automatisch. 
 • i. Beschikbare keukens, Mama’s Koelkast kent verschillende keukens, voor een geheel overzicht klik hier

 4. Diensten: 

 • a. Catering, Mama’s Koelkast verzorgt de catering voor  consumenten en bedrijven. Mama’s Koelkast kent verschillende  soorten catering: Bedrijfscatering, buffetcatering,huwelijkscatering, eventcatering, crewcatering en partycatering. 
 • b. Workshops, Mama’s Koelkast verzorgt ook kookworkshops op haar eigen locatie of de locatie van de klant. 
 • c. Scholing, Mama’s Koelkast heeft ook een eigen opleiding, het doel van de opleiding is het onafhankelijk en zelfstandig maken van moeders met ondernemersambitie. 

Artikel 2 Toepasbaarheid 

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Mama’s Koelkast gedane: 

 • a. Offertes 
 • b. Reclames 
 • c. Gesloten overeenkomsten 
 • d. Verrichte handelingen en rechtshandelingen in naam van de opdrachtgever 
 • e. Aanbiedingen 
 • f. Overige handelingen in naam van Mama’s Koelkast 

2. Opdrachtgever heeft de algemene voorwaarden voor ondertekening kunnen inzien op de website en voor ondertekening heeft opdrachtnemer de opdrachtgever nogmaals gewezen op de algemene voorwaarden. 

3. Opdrachtnemer wijst in beginsel de algemene voorwaarden van opdrachtgever af. Echter partijen kunnen onderling anders bepalen, dit dient te allen tijde schriftelijk vastgelegd te worden. 

4. Wanneer een bepaling onduidelijk is dan zal opdrachtnemer de bepaling zoveel mogelijk in het licht van deze algemene voorwaarden uit proberen te leggen. 

5. Eventuele ongeldigheid van een of meerdere van deze bepalingen tasten de algemene voorwaarden voor het overige niet aan. 

Artikel 3 Aanbod 

1. Alle aanbiedingen en/ of offertes die mondeling, schriftelijk, telefonisch of via elektronische middelen zijn gecommuniceerd zijn in beginsel 14 dagen geldig. 

2. De prijzen in aanbiedingen, offertes en overeenkomst worden in beginsel exclusief BTW weergegeven, met uitzondering van aanbiedingen voor particuliere klanten. 

3. Wanneer er een aanbod wordt uitgebracht aan opdrachtgever dan zal Mama’s Koelkast ook de desbetreffende voorrijkosten of reiskosten vermelden. 

4. Wanneer opdrachtgever eenzijdig het aanbod wijzigt dan is in beginsel het aanbod niet meer geldig. 

5. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor een toekomstige opdracht. 

6. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 Overeenkomst, termijn & uitvoering 

1. De overeenkomst ontstaat door middel van een aanbod door Mama’s Koelkast en aanvaarding van het desbetreffende aanbod door opdrachtgever. 

2. Het aanbod wordt in beginsel schriftelijk gedaan middels een offerte. 

3. In beginsel is de geldigheid van de overeenkomst – oftewel het aanbod – overeenkomstig hetgeen dat in artikel 3 lid 1 is bepaald. 

4. Na ondertekening van de offerte door opdrachtgever zal Mama’s Koelkast binnen de overeengekomen tijd overgaan tot uitvoering. 

5. De termijn waarbinnen de dienst(en) voltooid dan wel geleverd dien(t)(en) te worden zijn opgenomen in de offerte. 

6. Mama’s koelkast verplicht zich uitsluitend producten van goede kwaliteit te leveren of te gebruiken. 

7.Mama’s Koelkast draagt er zorg voor dat de kwaliteit en voedingswaarde van de maaltijden, de variatie in en samenstelling van de menu’s de bereiding en het gereedmaken voor distributie van de maaltijden, de verzorging van de afwas, de afvalverwijdering uit de aangewezen ruimte en de algemene hygiëne te allen tijde blijven voldoen aan de wettelijke bepalingen, als onder meer is aangegeven in de Warenwet, voorschriften van de Veneca, de HACCP-wetgeving, voorschriften voor de Voedsel- en Warenautoriteit en richtlijnen van het Voedingscentrum dienaangaande. 

8. In beginsel zal Mama’s koelkast alleen gebruik maken van haar eigen hulpmiddelen, indien in de offerte overeengekomen wordt dat de keuken dan wel keuken toebehoor van de opdrachtgever wordt ingezet dan geschiedt dit in principe voor rekening en risico van de opdrachtgever. 

Artikel 5 Verplichting van opdrachtgever 

1. Opdrachtgever is verplicht om opdrachtnemer te voorzien van juiste en volledige informatie zodat opdrachtnemer haar dienst optimaal kan uitvoeren. Zo dient opdrachtgever: 

 • a. Bijzonderheden – zoals allergieën, locatie bijzonderheden, wensen en voedselintoleranties – te vermelden op de offerte. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het maken van een inventarisatie van de bovengenoemde bijzonderheden. 

2. Opdrachtgever heeft de verplichting om tijdig opdrachtnemer te voorzien van de informatie die benodigd is voor het uitvoeren van de dienst. 

3. Indien opdrachtgever de voor de uitvoering benodigde gegevens onvolledig of niet tijdig verstrekt dan heeft opdrachtnemer het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende (extra) kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 

4. Indien opdrachtgever zijn verplichting niet deugdelijk nakomt en hierdoor schade ontstaat aan zijde van de opdrachtnemer, dan is opdrachtgever aansprakelijk voor deze schade. 

5. Mocht nakoming om welke reden dan ook niet of niet tijdelijk haalbaar zijn, voorts dienen partijen in goed overleg te treden om een passende oplossing te bewerkstelligen. 

Artikel 6 Wijziging en beëindiging 

1. Wanneer opdrachtgever wenst om de overeenkomst te wijzigen dan is dit alleen mogelijk in overleg met de opdrachtnemer en dienen de wijzigingen altijd schriftelijk opgenomen te worden. 

2. Indien opdrachtgever wenst de catering afspraak te verzetten naar een concreet moment, dan geldt het volgende: 

 • a. Indien sprake is van een klein gezelschap, minder dan 50 personen, dan kan de cateringafspraak tot 7 dagen voorafgaand aan het evenement verplaatst worden naar een concreet ander moment. 
 • b. Indien sprake is van een groot gezelschap, meer dan 50 personen, dan kan de cateringafspraak tot 5 weken voorafgaand aan het evenement verplaatst worden naar een concreet ander moment. 

3. Lid 2 is van overeenkomstige toepassing indien opdrachtgever aanvullingen en/of wijzigingen wilt doorgeven aan Mama’s Koelkast.

4. Indien opdrachtgever wenst de overeenkomst geheel te beëindigen, dan worden de volgende annuleringsmaatstaven gehanteerd:

 • a. Bij annulering tot 2 weken voor cateringafspraak bedragen de annuleringskosten voor: 
  • i. Een groot gezelschap 50% van in de overeenkomst overeengekomen bedrag. 
  • ii. Een klein gezelschap 20% van in de overeenkomst overeengekomen bedrag. 
 • b. Bij annulering 2 weken voor cateringafspraak ongeacht het formaat van het gezelschap bedragen de annuleringskosten 85% van in de overeenkomst overeengekomen bedrag. 
 • c. Bij annulering op de dag van cateringafspraak ongeacht het formaat van het gezelschap bedraagt de vergoedingsdrempel 100% van in de overeenkomst overeengekomen bedrag. 

5. Indien de opdrachtgever de workshop wil verplaatsen dan kan dit tot 14 dagen voorafgaand aan de workshop verplaatst worden naar een concreet ander moment. 

6. Indien de opdrachtgever de workshop wil annuleren dan worden de volgende annuleringsmaatstaven gehanteerd: 

 • a. Bij annulering tot 2 weken voor workshop bedragen de annuleringskosten 50% van in de overeenkomst overeengekomen bedrag. 
 • b. Bij annulering 2 weken voor workshop bedragen de annuleringskosten 85% van in de overeenkomst overeengekomen bedrag. 
 • c. Bij annulering op de dag van workshop bedraagt de vergoedingsdrempel 100% van in de overeenkomst overeengekomen bedrag. 

7. Lid 5 is van overeenkomstige toepassing indien opdrachtgever aanvullingen en/of wijzigingen wilt doorgeven aan Mama’s Koelkast. 

8. Indien opdrachtgever niet of niet tijdig de afspraak annuleert dan wel verplaatst dan zal gereserveerde tijd en de volledige kosten in rekening gebracht worden bij de opdrachtgever. 

9. Gezien de aard van de te leveren diensten is het herroepingsrecht uitgesloten. 

10.Indien de opdrachtgever de catering of de workshop annuleert dan wel verplaatst zullen er administratiekosten ter hoogte van 9,5% in rekening gebracht worden bij opdrachtgever. 

11.Indien het gezelschap verkleind wordt door de opdrachtgever zal dit in principe niet resulteren in een wijziging van de overeengekomen prijs. Indien de wijziging conform lid 2 zijn gedaan zal er bij een vermindering van het gastenaantal van minimaal 10% een her-calculatie worden gemaakt. Indien de wijzigingen niet worden aangegeven in de lid 2 genoemde termijn blijft de prijs ongewijzigd. 

12.Mama’s Koelkast kan te allen tijde besluiten om de prijzen van haar diensten te verhogen. In beginsel zal Mama’s Koelkast de prijzen van reeds bestaande overeenkomsten niet wijzigen, m.u.v. 

 • a. Wijzigingen in BTW-tarieven 
 • b. Vermeerdering in gastenaantal 
 • c. Verhoging prijzen van grondstoffen 

Artikel 7 Geheimhouding en beheer privacy 

1. Elk der partijen is gehouden tot geheimhouding van alle informatie die hen in het kader van de overeenkomst ter kennis is gekomen en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is dan wel waarvan partijen het vertrouwelijke karakter redelijkerwijze hadden kunnen begrijpen. 

2. Mama’s Koelkast zal te allen tijde om toestemming verzoeken voorafgaande zij content deelt over een bepaalde cateringafspraak dan wel workshop. Opdrachtgever dient hiervoor Mama’s Koelkast uitdrukkelijk toestemming te geven, dit kan aangegeven worden op o.a. het offerte formulier. 

3. Opdrachtgever zal te allen tijde om toestemming verzoeken voorafgaande zij content deelt over Mama’s Koelkast catering team. 

Artikel 8 Opschorting 

1. Wanneer een juiste of tijdige nakoming achterwege blijft aan zijde van de opdrachtgever, dan zal opdrachtgever zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim zijn. De afgesproken termijn waarbinnen opdrachtgever zijn prestatie dient te voldoen, is een fatale termijn. Dit heeft tot gevolg dat opdrachtnemer haar verplichting tot nakoming opschort totdat hetgeen dat opdrachtgever verschuldigd is heeft voldaan. 

2. Wanneer opdrachtnemer overgaat tot ontbinding of opschorting dan is hij /zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die ten gevolge van de opschorting of ontbinding kunnen ontstaan aan zijde van opdrachtgever. 

Artikel 9 Overmacht 

1. Indien nakoming onmogelijk is geworden door overmacht en dit gedurende een termijn van 60 dagen voortduurt, dan zijn partijen gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen dat reeds gepresteerd is door Mama’s Koelkast zal in rekening worden gebracht bij opdrachtgever. 

2. Wanneer dienstverlening tijdelijk zal worden stil gelegd, zal de opdrachtgever die belang heeft bij deze informatie geïnformeerd worden en zal er een oplossing tussen partijen worden gevonden. 

3. Ter aanvulling op artikel 6 kan Mama’s Koelkast de overeenkomst met opdrachtgever zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst per direct geheel of gedeeltelijk beëindigen. De gevallen waarbij Mama’s Koelkast gebruik kan maken van deze bevoegdheid zijn: 

 • 3.1. Wanneer aan die opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling is verleend. 
 • 3.2. Wanneer vermoed wordt dat opdrachtgever niet zal voldoen aan betalingsverplichting. 
 • 3.3. Wanneer faillissement voor/door opdrachtgever op is aangevraagd. 
 • 3.4. Wanneer opdrachtgever personen die werkzaam zijn bij Mama’s Koelkast op enerlei wijze onbehoorlijk behandelt. Hierbij dient men te denken aan bijvoorbeeld intimidatie, discriminatie etc. 
 • 3.5. Wanneer opdrachtgever inbreuk maakt op rechten van een derde. 
 • 3.6. Wanneer opdrachtgever niet reageert op enigerlei vorm van correspondentie gedurende 14 dagen m.u.v. doorgegeven vakanties.
 • 3.7. Wanneer opdrachtgever op een niet redelijke wijze het advies tot zich neemt. 

4. Wanneer de overeenkomst wordt beëindigd aan zijde van Mama’s Koelkast, dan worden de reeds verrichte werkzaamheden in rekening gebracht bij opdrachtgever, de reeds verrichte prestaties en daarmee verband houdende betalingsverplichting zal niet deel uitmaken van de ongedaanmaking.

Artikel 10 Betaling, aanmaning & incassokosten 

1. Indien de overeenkomst is gesloten ontvangt de opdrachtgever een aanbetalingsfactuur. De hoogte van de aanbetaling bedraagt 50%. De aanbetaling dient in beginsel binnen 7 dagen voldaan te worden. 

2. Het resterende bedrag dient in beginsel direct bij levering dan wel binnen 7 dagen na levering voldaan te worden. Hierbij geldt dat de aanbetaling altijd voorafgaande de workshop of cateringafspraak voldaan dient te zijn. 

3. Echter, er kan ook een andere betalingsregeling getroffen worden, deze betalingsregeling dient te allen tijde schriftelijk te worden vastgelegd. 

4. Betaling van het overeengekomen bedrag tussen Mama’s Koelkast en 

opdrachtgever dient zonder enige aftrek of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van betaling binnen de hiervoor genoemde termijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Vervolgens wordt aanspraak gemaakt op de wettelijke rente vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening van de vordering. 

5. Indien de opdrachtgever alsnog in gebreke blijft na een aanmaning en de betaling alsnog uitblijft, dan worden de buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht o.g.v. het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten (jo artikel 6:96-4 BW). Hierbij is bepalend dat de kwestie betrekking heeft op een uit een overeenkomst voortvloeiende verbintenis tot betaling van een geldsom of dat het een verbintenis betreffende de betaling van een geldsom die is omgezet in een verbintenis tot vervangende schadevergoeding (art. 6:87 BW). Het bedrag wordt in beginsel vermeerderd met het bijbehorende btw-tarief. 

Artikel 11 Aansprakelijkheid 

1. De overeenkomst die in het kader van catering gesloten is tussen Mama’s Koelkast en opdrachtgever behoort tot de categorie resultaatverplichtingen. In de offerte wordt dan ook duidelijk omschreven hetgeen dat gepresteerd dient te worden door Mama’s Koelkast. 

2. De overeenkomst die gesloten is tussen Mama’s Koelkast (opdrachtnemer) en opdrachtgever in het kader van de workshop behoort tot de categorie inspanningsovereenkomsten. Daarom kan Mama’s Koelkast nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten. 

3. Mocht Mama’s Koelkast aansprakelijk gesteld worden dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van directe schade met een maximaal bedrag ter hoogte van het bedrag dat overeen is gekomen in de desbetreffende overeenkomst (excl. BTW). Wanneer sprake is van aansprakelijkheid ten gevolge van directe schade bij een duurovereenkomst, dan is de maximale hoogte van de schadevergoeding gelijk aan de hoogte van de meest recente factuur (excl. BTW) die opdrachtgever heeft ontvangen.

4. Ter aanvulling op lid 3 geldt verder dat de aansprakelijkheid van Mama’s Koelkast op welke grond dan ook is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de bedrijfs- of beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Mama’s Koelkast wordt uitgekeerd, vermeerderd met eigen risico dat volgens de voorwaarden van de verzekeringspolis niet ten laste van de verzekeraar komt. 

5. In de hiervoor genoemde leden wordt gesproken over directe schade, onder directe schade dient men te verstaan: schade die in eng causaal verband staat ten aanzien van het gegeven advies. Hierbij staat centraal dat het maximale schadevergoedingsbedrag beperkt wordt met de genoemde maxima in lid 2. 

6. Iedere indirecte aansprakelijkheid t.a.v. de aangeboden diensten wordt uitgesloten, denk hierbij aan gevolgschade, gemiste besparingen, gederfde winst, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, materialen en programmatuur van derden. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid die verband houdt met de verminking, vernietiging of verlies van documenten. 

7. Wanneer nakoming door Mama’s Koelkast blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid ten aanzien van een toerekenbare tekortkoming slechts indien opdrachtgever opdrachtnemer schriftelijk in gebreke stelt waarbij een redelijke termijn voor de zuivering voor de tekortkoming gesteld wordt. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving te bevatten van de tekortkoming, zodat Mama’s Koelkast hierop deugdelijk kan reageren. 

8. De opdrachtgever vrijwaart Mama’s Koelkast voor alle aanspraken van de door derden geleverde zaken en diensten aan Mama’s Koelkast.

9. Verder vrijwaart opdrachtgever Mama’s Koelkast voor alle aanspraken die derden ter zake van schade die ontstaan is door onrechtmatig of onzorgvuldig gebruik van de het verleende advies van Mama’s Koelkast. 

Artikel 12 Druk- & zetfouten 

Mededelingen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten, in geval van twijfel dient opdrachtgever dienaangaande nader onderzoek te verrichten. Dit kan door simpelweg contact op te nemen met Mama’s Koelkast. 

Artikel 13 Intellectueel eigendom 

1. Alle rechten van intellectueel eigendom die in het kader van de dienstverlening tot stand zijn gekomen behoren toe aan Mama’s Koelkast. Hierbij valt o.a. te denken aan: 

 • a. Documenten ten uitvoering van dienstverlening 
 • b. Menukaarten 
 • c. Offertes 
 • d. Voorbereidende en workshopmaterialen 
 • e. Opleidingsmaterialen 
 • f. Informatie van onze website

2. De teksten, afbeeldingen, creatieve elementen en bedrijfsnaam zijn in principe eigendom van Mama’s Koelkast met uitzondering van stukken die door derden zijn aangeleverd waarop een geldig intellectueel eigendomsrecht rust. 

Artikel 14 Aanpassing Algemene voorwaarden 

De oprichter van Mama’s Koelkast is te allen tijde bevoegd om de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Van een relevante wijziging van de algemene voorwaarden wordt opdrachtgever op de hoogte gebracht. 

Artikel 15 Toepasselijk recht 

1. Op alle diensten en (rechts)handelingen is Nederlands Recht van toepassing. 

2. De rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet anders voorschrijft. 

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

Artikel 16 Klachtenregeling 

1. Indien er ontevredenheid bestaat over de catering of workshop dan dienen deze klachten direct dan wel binnen 24 uur gemeld te worden aan Mama’s Koelkast. 

2. Mama’s koelkast zal de klacht behandelen en kan aanvullende bewijsstukken aan opdrachtgever vragen ter onderbouwing van de klacht. 

3. Indien de klacht gegrond is zal Mama’s Koelkast een passende oplossing aanbieden aan de opdrachtgever. 

Artikel 17 Privacy 

Bij Mama’s Koelkast hechten wij veel waarde aan uw privacy, in onze privacy statement laten wij u zien welke gegevens wij van u verwerken en hoe wij hiermee omgaan. Zie www.mamaskoelkast.nl/privacybeleid/ 

Artikel 18 Opleiding 

1. Mama’s Koelkast biedt naast haar catering en kookworkshops ook een opleiding aan. 

2. Na inschrijving voor de opleidingsmodule en voldoen van de opleidingssom, zal Mama’s Koelkast de afgenomen opleidingsmodule beschikbaar stellen op het door haar aangewezen platform. 

3. In beginsel is de beschikbaar gestelde content voor één jaar toegankelijk. Indien de omstandigheden hier om vragen kan Mama’s Koelkast besluiten om de content in deze tijd te voorzien van een update. 

4. Indien de online omgeving niet beschikbaar of niet naar behoren functioneert dan dient de deelnemer hiervan onmiddellijk melding te maken bij Mama’s Koelkast. 

5. Mama’s Koelkast zal wanneer het in lid 4 genoemde geval zich voordoet zo snel mogelijk voorzien in een oplossing. 

6. Voorts er foto of videobeelden worden gemaakt van de deelnemers zal Mama’s Koelkast om uitdrukkelijke toestemming vragen van de desbetreffende deelnemer(s). 

Artikel 19 Overige bepalingen 

1. In geval van strijdigheid tussen de toepasselijke algemene voorwaarden en een bepaling of bepalingen in de desbetreffende overeenkomst, dan prevaleert de bepaling of bepalingen in deze overeenkomst. 

2. Indien voor een bepaald evenement een vergunning nodig is dan is opdrachtgever hier volledig verantwoordelijk voor. De vergunningverlening wordt tevens doorgezet naar Mama’s Koelkast. 

3. In geval van een meningsverschil tussen opdrachtgever en Mama’s Koelkast zal men altijd in eerste instantie de partijen in overleg treden om op deze wijze gezamenlijk tot een oplossing te komen.